ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।

open book of roadmap 2030

ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੀ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ  

ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੀ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ — ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਧਾ

Inclusive growth

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੱਕ।

ਸਾਫ ਵਿਕਾਸ

Clean growth

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਬੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ

young family having fun

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

 • ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ — ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ — ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
young mother pushing a stroller

ਲਚਕੀਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

 • ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ
aerial photo of indigenous community

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

 • ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
 • ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
 • ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ

ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ

ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੂਲਵਾਸੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ।

ਬੀ.ਸੀ. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ

forest with snow capped mountains in the background

ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

 • ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।
 • ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ
worker guiding timber beam lifted by a hoist

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀ੍ਰਮੀਅਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
 • ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ
automated arm watering greenhouse plants

ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

 • ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਰ ਵਧਾਉਣਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
 • ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਐੱਸ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲੈਬ ਸਥਾਨ, ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਟੈਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ