ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਹੁਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 340,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਬੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ $445 ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੋਨਸ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੋਨਸ’ (BC Family Benefit Bonus) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ‘ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ’ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 25٪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 25٪ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ  (ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ) ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ $900 ਤੱਕ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $100 ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੱਜਟ 2024 – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੋਨਸ

ਨਵਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

A same-sex couple sit in their kitchen together. One man holds their baby while his partner is making the baby laugh.

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $447 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $900 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ।

A same-sex couple sit in their kitchen together. One man holds their baby while his partner is making the baby laugh.

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Climate Action Tax Credit) ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $890 ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ, $1,005 ਮਿਲਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 80٪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $145 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $900 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

A man crouches and smiles at the camera while picking tomatoes in a greenhouse.

ਤਾਜ਼ੇ, ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਨੌਰਦਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

A family sit and lay on the grass together, laughing. The mother has her head on the father's lap while they smile at their toddler climbing over them. The mother appears pregnant.

ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $250 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $650 ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

A young girl smiles at the camera while she eats a carrot during lunchtime at school.

ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $214 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

Smiling staff wearing aprons hand out food to a group of people.

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ

33,000 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਲੱਗਭਗ 160,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਰੇਟ, ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $125 ਵਧੇਗਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

The BC Ferries vessel "Spirit of Vancouver Island" seen with trees in the immediate background.

ਫੈਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਣਾ

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

Front view of a car with headlights on and a sheet of snow covering the full the vehicle.

ICBC ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ

2025 ਤੱਕ ICBC ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਔਟੋ ਇੰਸ਼ਿਊਰੈਂਸ ਦਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

A young teen smiles at the camera with her backpack on her shoulder while standing at a raised table next to other people.

ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

A young Asian woman and her grandmother both wear lavender shirts outside as they smile and look out into the distance together.

ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ)

A grandmother talks to her young grandson in a grocery store, pointing to items on the shelf. The young grandson looks at his grandmother from the grocery cart child seat.

MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $900 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

A woman in therapy on a sofa talking to another woman. The first woman has long curly dark hear and wears a blue shirt, the therapist holds a red notebook and pen.

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 49 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

An older woman with short grey hair wearing a yellow shirt smiles holding a cup in her hand while looking out a wood-paned window.

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

An Indigenous family of five sits together. The woman on the left smiles at her partner while holding a new baby.

ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਜੀਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂ

ਇੰਡਿਜੀਨਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੌਂਗ-ਸਪਿਰਿਟੇਡਨੈਸ (ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋ-ਭਾਵਨਾ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

A teenaged Indigenous boy smiles at the camera holding a baseball bat over his shoulders. He wears a baseball glove on his left hand.

ਹੈਲਥੀ ਕਿੱਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Two people of colour wear masks and aprons while the person on the right carries a crate of tomatoes.

ਫਾਰਮਰਸ’ ਮਾਰਕਿਟ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ $27 ਦੇ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

An older man sits in his kitchen while on the phone and writing in a notebook.

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ELL)

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 18 ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।