ਹਾਊਸਿੰਗ

ਬੀ.ਸੀ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ।

ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ.

ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ, ਟੂ ਸਪਿਰਿਟ (Two-Spirit), ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨਵਾਂ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ.

2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਸਟਿਡ ‘ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਨਾਲ $400 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ.

ਬੀ.ਸੀ. ਬੇਘਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ, ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਔਪਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ‘ਰੈਨੋਵਿਕਸ਼ਨਜ਼’ (ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨਵਾਂ ਹੋਮਬਾਇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ)

ਤਿੰਨ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ, ਫਾਇਨੈਂਨਸਿੰਗ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟਸਾਈਡ (DTES) ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟਸਾਈਡ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 24/7 ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ‘ਤੇ 18+ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। (55+ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ)।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ/ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਰੈਂਟਲ ਬੈਨ: ਹਟਾਏ ਗਏ

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਹੁਣ ਕੌਂਡੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Airbnb, 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਸਪੈਕਿਉਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਕੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ

2023 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਧੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਜ਼ ਫੌਰ ਬੀ ਸੀ 30-ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਿਉਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਕੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ