ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ)

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼)

The top half of a residential building with pointed roofs. The building is red and cream coloured with patios, lots of windows, and light wood beams for reinforcement.

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

The backs of two people seen from afar on a trail in the forest with sunlight breaking through the trees onto their path.

ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ

ਬੱਜਟ 2024