ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ।

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ).

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼).

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੱਜਟ 2022.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

doctor consulting with an elderly patient

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

couple walking in a forest

CleanBC ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।