ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ।

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ).

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼).

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੱਜਟ 2023.

ਹੋਰ ਜਾਣੋ