ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ


ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

1 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕ 21 ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ (health care provider) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

A caretaker and older adult laughing together. The older adult sits in a chair while the caretaker sits on the armrest.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਹੋਮ ਹੈਲਥ, ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

The hand of a pharmacist is seen pulling a box of medication from the shelf.

ਮੁਫ਼ਤ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ., ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।

Two people sit next to each other in white chairs against a white wall background. The man on the left is slouching while looking at the woman on the right who holds a clipboard.

ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, $586 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈਪ-ਅਰਾਉਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

A doctor in a med jacket stands at the end of a table talking to a group of young doctors in blue scrubs.

ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ।

An Asian woman in scrubs wearing a stethoscope points to an Xray while talking to a patient. They are both wearing medical masks.

ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Two young Asian women are seen laughing together on a sofa. One holds her hands on the other's pregnant belly, while she has a stethoscope on her lap.

ਹੋਰ ਮਿੱਡਵਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮਿੱਡਵਾਈਵਜ਼ (ਦਾਈਆਂ) ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਮਿੱਡਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ।

Two young adults sit and talk holding a flyer. One wears all black with ripped jeans, a silver chain, and backwards cap. The other is a masculine-presenting person wearing a white t-shirt and pins of the transgender and 2SLGBTQ+ flags.

ਪੀਅਰ ਸੁਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਫਾਊਂਡਰੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੀਅਰ ਸੁਪੋਰਟ (ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) 12 ਤੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

A doctor smiles at her patient, a young boy.

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

An aerial view of a circle of people sitting in chairs, very close together. We mostly see knees and hands, and the backs of some heads as they all lean in.

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

A young nurse stands behind a Black woman who is seated. They are touching hands and smiling at each other.

ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

A group of medical students sit at a table writing and smiling.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ

SFU ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

A group of doctors in blue scrubs, two wearing medical jackets, smile at the camera. Four appear to be younger while one is middle-aged.

ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।

Two young doctors look at a chart while walking down the hall past another group of doctors talking to each other.

ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

UBC ਫੈਕਲਟੀ ਔਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ।

A doctor smiles at her patient, a toddler wearing a yellow shirt who sits in their mother's lap, while a person in scrubs stands in the background.

ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

A pharmacist smiles while talking to a woman about a box of medication.

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੀਫਿੱਲ (ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ।

A young man with dark brown skin smiles and hugs his classmate with long red-brown hair. They are wearing graduation robes and hats, and he holds his diploma in one hand.

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

A doctor smiles at a young girl sitting with her mother.

ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ

ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੋ ਪੇਂਡੂ/ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

A young girl with long dark braids sits and smiles at a doctor.

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

A young woman of colour wears scrubs and a stethoscope while standing in front of a hospital bed in a blue room.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

A doctor wearing scrubs, a stethoscope, and a medical mask appears to be smiling at the camera.

ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀ.ਸੀ. ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

A doctor sits with a patient in a daylight-filled room. They both wear medical masks and appear to be in conversation.

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, MRI ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

Two men are seen from the back. One sits slumped over with the other man's arm around his shoulders.

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਦਦ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

A distance shot of the Main Entrance of a building with trees on pavilions in front. Above the doors are the 3D words "Main Entrance."

ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ।

Two youth are seen sitting outside at a skate park wearing green jackets and smiling at each other. The woman on the right holds a phone and has a penny board propped up on her knee.

ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Hospital executive staff are seen cutting a ribbon in the reception area of a Vancouver Coastal Health hospital. the wall reads "Northeast Urgent and Primary Care Centre".

ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਰਜੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।