ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।

ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ $15.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ 1 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ’ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇਣਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਹਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ, BCIT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਕੌਂਪਲੈਕਸ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ, InBC ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ‘ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸੀਜ਼’ (ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ